18 มีนาคม 2561

06:00 น.

ระยะทาง 30 กม.

เริ่มที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 346 – กาดไอดิน – โรงเรียนแม่กุ – ไร่มณีทิพย์ – วงเวียนหมู่บ้าน – กลับไปที่จุดเริ่มต้น

ชมวิถีชีวิตชุมชุน วิวชายแดนไทย-พม่า ชิมกาแฟไร่มณีทิพย์ ชมการแสดงของนักเรียน ดูเส้นทาง

Super Hero Set

รับเสื้อ  เหรียญ BIB ขันโตก VIP

ค่าสมัคร 1,000 บาท ปิดรับสมัคร

Hero Set

รับเสื้อ เหรียญ BIB ขันโตก

ค่าสมัคร 500 บาท ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดงาน

ช่วงเช้า :

ปั่นจักรยาน ปล่อยตัว 06:00 น. ช่วงเย็น : เลี้ยงขันโตกฟรี เริ่ม 16:30 น. รายละเอียด

อุ่นใจตลอดเส้นทาง

เสบียงพร้อม

บริการน้ำขวด  เกลือแร่  อาหารว่าง  ผลไม้ ตลอดเส้นทาง

ประกันภัย

มีประกันอุบัติเหตุ สำหรับทุกท่านที่ร่วมโครงการ

หน่วยบริการ

อำนวยความปลอดภัยตลอดเส้นทางโดยรถตำรวจ, รถกู้ภัย มาร์แชล(จักรยาน พี่เลี้ยง), รถพยาบาล อย่างน้อย 3 คัน

สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด

มีที่พักบริการ


ที่เห็นในภาพ เป็นสถานที่พัก ที่จะเตรียมให้กับท่าน
หากต้องการที่พัก โปรดติดต่อทีมงาน

ไม่มีรถจักรยาน ไม่สะดวกในการขนย้ายรถส่วนตัว

มีรถจักรยานให้เช่า

การนำรถจักรยานไปกับการเดินทางไกล อาจเป็นปัญหาสำหรับท่าน
แต่สำหรับงานนี้ ถือว่าเป็นเรื่องเล็ก
เพราะ อ.แม่สอด เป็นแหล่งขาย และให้เช่ารถจักรยาน
โปรดติดต่อทีมงาน

โครงการโดย

มูลนิธิแสงธรรมส่องหล้า

มูลนิธิแสงธรรมส่องหล้าเป็นองค์กรการกุศล จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย มุ่งสรรค์สร้างบุคลกรที่มีคุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเผยแพร่หลักธรรม ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก โดยร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรการกุศลของประเทศนั้นๆ เพื่อช่วยเสริมสร้างและจรรโลงให้โลกเกิดสันติสุข ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย และ อาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา ในหน่อยงานมีการรองรับ ตั้งแต่วัย เด็กเล็ก วัยเยาวชน และ คนชรา เน้นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่บุคลากรในสังคม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ขณะนี้ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด มูลนิธิฯกำลังจัดสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์เพื่อรองรับกิจกรรมเพื่อชุมชน ที่เป็นกิจกรรมที่จรรโลงจิตใจผู้คนด้วยการศึกษาหลักธรรมพระสูตรคัมภีร์ และ กิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ดีงามโดยการน้อมนำหลักพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 มาดำเนิน ควบคู่ไปกับหลักธรรมทั้ง 5 ศาสนาจึงเป็นที่มาในการ “ปั่นจักรยานการกุศล ถวายพ่อ” ในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

1. รายได้จากงานสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ สถานธรรมเทียนเอิน

2. ประชาชนและเยาวชนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. เสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร กลุ่มชมรม และหน่อยงานต่างๆ 4. ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในอำเภอแม่สอด สู่อาเซียน

ผู้สนับสนุนโครงการ

สิ่งที่ผู้สนับสนุนโครงการจะได้รับ

แสดงเครื่องหมายการค้า ผู้สนับสนุน ลงในสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลแผ่นป้ายการแข่งขัน ทุกขนาด บนเสื้อที่ระลึก ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ และ สิ่งพิมพิ์

ระดับโกล (Gold)
วงเงินสนับสนุน
150,000 – 200,000 บาท

แสดงเครื่องหมายการค้า ผู้สนับสนุน ลงในสื่อประชาสัมพันธ์ บนเสื้อที่ระลึก ไวนิล. แผ่นพับ

ระดับซิลเวอร์ (Silver)
วงเงินสนับสนุน
100,000-149,999บาท

แสดงเครื่องหมายการค้า ผู้สนับสนุน ลงประชาสัมพันธ์ ลงไวนิลขนาดกลาง ลงแผ่นพับ

ระดับบรอนซ์
(Bronze)
วงเงินสนับสนุน
50,000-99,999 บาท

 แสดงเครื่องหมายการค้า  ลงไวนิล

แผ่นพับ
สนับสนุนน้ำหรืออาหารอื่นๆ

ทีมงาน

ประธานโครงการปั่นจักรยานแห่งประเทศไทย

พล.ต. ศิโรตม์ แกล้วทนงค์ ประธานมูลนิธิแสงธรรมส่องหล้า

1. คุณแวว วงศ์หาญ

09 4067 0074


2. คุณปฏิญญา ขัดตุ่น

 08 1144 4438


3. คุณอดุลย์ศักดิ์ พรหมเสน

08-1998-5699


4. คุณปัณฑิตา จาดศรี

0875900609


ติดต่อทีมงาน

มีข้อเสนอสงสัย หรือคำแนะนำในการจัดโครงการ

ท่านสามารถ ส่งข้อความติดต่อทีมงานได้โดยตรง ทาง Line หรือโทรหาผู้ประสานงาน ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านบน

เพิ่มเพื่อน